Knižničný systém Clavius - základné informácie


História systému

  Knižničný systém CLAVIUS je pomerne mladý moderný integrovaný systém, ktorý začala firma LANius vyvíjať v roku 1998 na základe osemročných skúsenosti v oblasti automatizácie knihovníckych procesov. Systém CLAVIUS nie je prevodom pôvodného knihovníckeho systému LANius do prostredia WINDOWS. Nový software nie je priamym následníkom pôvodného systému LANius, ale kvalitatívne odlišným systémom, používajúcim najmodernejšie technológie. Pred jeho vznikom definoval vývojový tím základné charakteristiky, ktoré nesplňoval pôvodný systém a ktoré sú typické pre knihovnícke systémy vyššej triedy.


Obecná charakteristika

  Neobmedzená dĺžka vstupných polí všetkých údajov. Ukladanie všetkych druhov dokumentov do jednej spoločnej bázy. Celková dĺžka záznamov rovnako ako počet záznamov v databáze nie sú systémom obmedzené. Pripravenosť na zmeny pravidiel, podpora Európskej meny Euro. Aplikácia podporuje štandard MDI - Multi document interface. Intuitívna forma ovládania podľa zvyklostí Windows a MS Office. Systém umožňuje spoluprácu s aplikáciami kancelárskeho software MS Office. Niekoľko desiatok preddefinovaných šablón vstupných/výstupných formulárov s možnosťou úpravy. Tvorba vlastných vstupných a výstupných formulárov metódou drag and drop pomocou návrhára. Široké možnosti vyhľadávania všetkých druhov dokumentov a tvorby rešerší. Užívateľské vymedzenie kategórií vyhľadávaných dokumentov. Využitie technológie čiarových kódov vo všetkých moduloch pri manipulácii s dokumentami. Systém umožňuje zasielanie písomných oznámení pomocou elektronickej pošty priamo zo systému. WWW modul pre ON-LINE prezentáciu dát v sieti Internet alebo na vlastnom Intranete. Systém umožňuje automatickú replikácie niekoľkých oddelených databáz v sieti Internet. Podpora všetkých hlavných knihovníckych štandardov.


Podporované knihovnícke štandardy

  Systém ukladá dáta priamo vo formáte UNIMARC - podporuje ukladanie všetkých tagov s možnosťou definície vlastných polí a podpolí nad rámec UNIMARC. Systém podporuje používanie angloamerických katalogizačných pravidiel AACR2 a zobrazovanie bibliografických výstupov podľa noriem ISBD. Záznamy autorít vrátane vecných hesiel sú ukladané v medzinárodnom výmennom formáte UNIMARC/Autority. Do systému sa dajú pripojiť národné autority. Do systému môže byť pripojený ľubovoľný externý tezaurus, napr. EUROVOC, ktorý je prevedený do formátu UNIMARC/Autority. Export a import vo formáte UNIMARC spĺňa požiadavky na minimálny záznam pre súborný katalóg. Komunikačné štandardy: Sieťové protokoly: TCP/IP, IPX/SPX, NETBEUI, … Internet: IP, HTTP, HTML, Z39.50 server v. 2 a integrovaný klient v. 3. Export súborov: ISO 2709, HTML, XML.


Popis základných častí systému CLAVIUS


Akvizícia

  Voliteľná súčasť systému Clavius, ktorá rieši problematiku nákupu fondu. V režime akvizícia sa najskôr nadefinujú odberatelia (často sú to oddelenia knižnice) vrátane ich rozpočtov a dodávatelia. Požadované dokumenty (dezideráta) sa vkladajú do hlavnej bázy a v tomto okamihu sú tiež dostupné v OPACu. Pri vytváraní objednávky je možné vybrať požadované tituly podľa vlastných zadaných podmienok. V režime objednávania dokumentu sa dajú objednávky vytlačiť, alebo poslať elektronickou poštou. Čísla objednávok môžu byť automaticky generované s možnosťou opravy. Systém zároveň sleduje termíny plnenia dodávok kvôli prípadným urgenciám. Realizované dodávky (i neúplné) sleduje z pohľadu čerpania rozpočtu a evidencie dokladov: proformafaktúr, faktúr a dobropisov. Kedykoľvek je k dispozícii celá história objednaného titulu vrátane čísel dokladov a finančných čiastok. Súčasťou režimu objednávanie je kontrola rozpočtov odberateľov a štatistika. Pri následnej katalogizácii je automaticky použitý záznam z objednávok, vrátane plánovaného rozdelenia jednotlivých exemplárov.


Katalogizácia

  Katalogizácia tvorí základnú časť celého integrovaného systému. Štandardne sú k dispozícii režimy pre katalogizáciu monografií, AV médií, hudobnín, periodík, analytického popisu článkov periodík, atď. Medzi jednotlivými záznamami sa dajú jednoducho vytvárať väzby. Pre jednotlivé dokumenty sú pripravené vstupné formuláre, ktoré sú plne modifikovateľné myšou metódou drag and drop. Jednotliví pracovníci katalogizácie môžu mať svoje vlastné upravené vstupné formuláre podľa činnosti, ktorú vykonávajú. V momente prihlásenia do systému sú im ponúknuté len prednastavené druhy dokumentov a príslušné sady formulárov. Vlastná katalogizácia je v súlade s poľami UNIMARC a hlavne s katalogizačnými pravidlami AACR2. Každé pole obsahuje odbornú pomoc vrátane príkladov. Pre zjednodušenie vkladania údajov je systém vybavený osvedčenou technológiou slovníkov. Škála vyplňovaných polí a podpolí vrátane ich obmedzení je uvedená v definičnej databáze. Štandardne obsahuje kompletnú definíciu formátu UNIMARC a UNIMARC/Autority. Pomocou režimu nastavenie je možné upravovať jednotlivé definície polí a podpolí, ich pomocníka; režim umožňuje definovať vlastné nové polia a podpolia nad rámec UNIMARC. Novo nadefinované polia môžu byť i takzvaného multimediálneho typu (obrázok, zvuk, video, HTTP odkaz na sieti Internet apod.) Kedykoľvek počas katalogizácie sa dá zobraziť bibliografický zápis ISBD vo forme katalogizačného lístku. Pri ukladaní titulu systém kontroluje vyplnenie povinných polí, ktoré boli nadefinované v konfiguračnej databáze. Systém ukladá aj zväzkové údaje, ktoré sa dajú pre väčšie množstvo exemplárov ľahko kopírovať. Každý exemplár môže byť vybavený svojim čiarovým kódom, ktorý sa využije v automatizovanom výpožičnom protokole a pri ďalšej manipulácii s dokumentom. Klasickým variantom tlačeného výstupu je prírastkový zoznam, prípadne. katalogizačný lístok. Vo všetkých režimoch je možné definovať ďalšie zostavy podľa potrieb používateľa. Jednotlivé exempláre sa vyraďujú pomocou režimu úbytky. Prácu s modulom akvizícia a katalogizácia zastrešuje režim nastavenie a definície používateľov a ich práv, definície úrovní, druhov dokumentov atď. Modul katalogizácia podporuje prácu v sieti.


Evidencia periodík - správa seriálov

  Je súčasťou modulu katalogizácia spolu s ostatnými druhmi dokumentov. Na úrovni titulov periodík je k dispozícii popis údajov podľa pravidiel AACR2, vrátane polí popisujúcich históriu periodika. Vlastná denná evidencia môže prebiehať pre denné objemy desiatok kusov periodík alebo pomocou špeciálneho režimu hromadnej evidencie periodík. V tomto režime je možné denne evidovať mnoho stoviek exemplárov periodík (denníkov, týždenníkov) veľmi jednoduchou formou. Výsledkom evidencie je presný rozpis nákladov na každého odberateľa za určité obdobie. Rozpočty a evidencia dokladov (objednávok, faktúr a dobropisov) je súčasťou modulu akvizícia. Samozrejmosťou je automatická urgencia nedodaných čísel.


Audiovizuálne média ( AV ) a elektronické zdroje ( EZ )

  Modul je integrovaný ako rozšírenie funkcie modulov katalogizácie, vyhľadávania a výpožičného protokolu. Toto rozšírenie dovoľuje katalogizovať gramoplatne, magnetofónové kazety, CD a DVD disky, videokazety, elektronické zdroje a ďalšie príbuzné druhy dokumentov. O každom titule je možné vkladať veľké množstvo údajov podľa katalogizačných pravidiel. Štandardne je nastavená možnosť katalogizovať jednotlivé skladby ako samostatne podriadené záznamy s kompletnou škálou údajov. V ďalších moduloch je potom možné vložené AV-média vyhľadávať a požičiavať pomocou technológie čiarového kódu.


Modul rešerší ( OPAC )

  Slúži hlavne pracovníkom knižnice k rýchlemu rešeršovaniu v celej báze všetkých druhov dokumentov. Modul obsahuje kombinované vyhľadávanie podľa všetkých ukladaných údajov (fulltextové vyhľadávanie). Formulár na zadanie otázky môže kvôli zjednodušeniu obsahovať iba základné údaje, napr. autora, názov dokumentu a vecné témy (kľúčové slová a PH), alebo je zadaný text vyhľadávaný vo všetkých poliach databázy. Pre ľahšie zadanie mena autora alebo vecného termínu je k dispozícii slovník autorov a tezaurus. Výsledky rešerše sa dajú pred spracovaním triediť, určité záznamy označiť atď. Typickou formou spracovania výsledkov sú rôzne formy tlačových výstupov a exportov. Okrem nastavenia jednoduchej formy rešeršného formulára je možné nastaviť formulár tak, aby ponúkal vyhľadávanie akéhokoľvek ukladaného údaja formou kombinovanej otázky, v ktorej je možné zadávať komplikované otázky spojené logickými operátormi. Pri vyhľadávaní môžete vopred obmedziť druh dokumentu, v ktorom sa bude vyhľadávať. V prípade hľadania textov je možné využiť buď pravostranné rozšírenie alebo fulltextové hľadanie slov v rámci určitého poľa alebo kdekoľvek v texte záznamu. Týmto spôsobom je v module kombinované klasické vyhľadávanie v relačnej databáze s moderným fulltextovým vyhľadávaním. Výsledky vyhľadávania sú štandardne zobrazené v prehľadových tabuľkách, ktorých vzhľad a umiestenie možno ľahko nastaviť podľa požiadaviek knižnice. Jednotlivé nájdené záznamy dokumentov sa dajú ľahko zobraziť vo forme katalogóvého lístka, ktorý obsahuje údaje o exemplároch vrátane ich dostupnosti, prípadne ďalšie súvisiace záznamy. Pokiaľ sú k vyhľadanému záznamu pripojené multimediálne prvky (obrázok, zvuková ukážka, URL odkaz), po kliknutí na odkaz sa zobrazia. Výsledky vyhľadávania sa dajú vytlačiť pomocou používateľom nadefinovaných prehľadových zostáv, alebo exportovať do rôznych druhov súborov HTM, ISO, XML. Modul WWW kalatóg umožňuje čitateľom jednoduchšie vyhľadávanie dokumentov v elektronickom katalógu. Toto tzv. Intranet riešenie OPAC je výhodné kvôli ochrane dát v sieti. Väčšina používateľov sa rýchlejšie orientuje v štandardnom prostredí prehliadača siete Internet a v prípade rozsiahlejšej firemnej siete je výhodou nulová správa pracovných staníc a nízke nároky na prenosovú kapacitu siete.


WWW katalóg

  Táto časť systému pracuje na aplikačnom servri (IIS v rámci Windows NT). Primárnym účelom je ON-LINE vystavenie databázy dokumentov knižnice v medzinárodnej sieti Internet. Vďaka tomu je možné i v prostredí Intranetu (vrátane rozsiahlych podnikových sietí) vystavovať fond knižnice pomocou bežného prehliadača siete Internet. Modul sa dá nakonfigurovať tak, aby umožnil používateľovi (po jednoznačnej identifikácii) napr. pohľad na svoje používateľské konto alebo urobiť rezerváciu dokumentu. Podrobný popis, technické predpoklady a ďalšie doporučenia pre WWW katalóg nájdete tu!


Výpožičný protokol - Služby

  Modul rieši evidenciu čitateľov, výpožičiek a poplatkov. Samozrejmosťou je plné využitie technológie čiarového kódu. Menej obvyklou možnosťou je výhodné ovládanie množstva dialógov na obrazovke modulu scanerom pomocou sady čiarových kódov na tzv. tablete. Súčasťou modulu je správa databázy používateľov s možnosťou zadania osobného finančného kreditu. Pomocou rozsiahlych možností nastavenia sú konfigurované výpočty čiastok za registrácie a ďalšie poplatky čitateľov. Čitateľov aj dokumenty môžeme rozdeliť do rôznych kategórií a každá kategória môže mať vlastné nastavenie na výpočet prolongácií a upomienok. Vlastný režim výpožičného protokolu prevádza evidenciu absenčných i prezenčných výpožičiek, prolongácie, rezervácie na titul i exemplár, tlač upomienok a oznámení o rezervácii s možnosťou využitia elektronickej pošty. Súčasťou môžu byť aj režimy na evidenciu MVS. Systém uchováva aj kompetnú históriu služieb čitateľovi (záznamy o dátumoch vrátenia dokumentov, poplatky, upomienky a rezervácie), aj históriu jednotlivých dokumentov - od spustenia automatizovaných služieb. Súčasťou modulu je aj komplexná štatistika, ktorá mimo iných zahrňuje štatistický výkaz, denník a rebríček najžiadanejších dokumentov. Prepracované tlačové výstupy sa okrem tlače dajú exportovať napr. do textového editoru, alebo posielať E-mailom.


Detský ONLINE katalóg

  Uľahčuje prácu s počítačom deťom školského veku i predškolského veku. Formou symbolov - obrázkov ponúka zoznam najžiadanejších žánrov detskej beletrie a odborov ľudskej činnosti - vedy a kultúry. Zároveň dovoľuje plnohodnotné vyhľadanie záznamov pre staršie deti, skúsených používateľov, podľa mena autora, názvu a kľúčových slov. Obrázková časť pre najmenších čitateľov sa dá nakonfigurovať podľa používaných kľúčových slov a zvyklostí knižnice. Deti celým katalógom sprevádza animovaná postavička huseničky.


Revízia fondu

  Modul Revízia je určený pre knižnice, ktoré majú elektronicky spracovaný celý fond daného oddelenia a najmenej 1/2 roka používajú výpožičný protokol. Pomocou tohto modulu je možné urobiť fyzickú revíziu celého oddelenia veľmi rýchlo a presne. Výhodou je skutočnosť, že modul nekontroluje len prítomnosť knihy, ale i jej správne umiestenie na regály. Aj tento modul využíva čiarové kódy. Výsledkom revízie je zoznam "nezvestných" kníh. Po určitom (ľubovoľne dlhom) období dohľadávania strát máte možnosť všetky nenájdené knihy automatickým režimom odpísať. Samozrejmosťou je tlač Zoznamov úbytkov. V sekcii technická podpora nájdete podrobný popis používania modulu revízie.


Sieťová katalogizácia

  Tento modul zaisťuje automatickú, rýchlu a bezobslužnú výmenu katalogizačných záznamov medzi knižnicami pripojenými na medzinárodnú sieť Internet. Nový záznam je do 4 hodín po vložení pripravený ku skopírovaniu vo všetkých spolupracujúcich knižniciach. Tým je minimalizovaná nutnosť multiplicitnej katalogizácie dokumentov. Podrobný popis zdieľanej katalogizácie nájdete tu!


Výmenné súbory

  Špeciálny modul pre verejné knižnice, ktoré cirkulujú časť svojho fondu na malých podriadených knižniciach vo svojom okolí. Modul umožňuje jednoduchú a presnú evidenciu výmenných súborov všetkých druhov dokumentov. Pri vytváraní súboru je možné výhodne využiť technológiu čiarového kódu. Systém dovoľuje rezerváciu konkrétneho dokumentu pre konkrétnu knižnicu obvodu. Súbory sa jednoducho dajú prevádzať z jednej knižnice na druhú. Modul je integrovaný do modulu výpožičný protokol a podobne ako výpožičný protokol, zachováva kompletnú históriu výpožičiek každej knihy a umožňuje zobraziť históriu výpožičiek danej knižnice. Všetky potrebné zoznamy a prehľady sa dajú vytlačiť.


EMVS ( E-maily MVS a čitateľom )

Posielanie MVS, upomienok a oznámení o rezervácii E-mailom. Tento modul spolupracuje s evidenciou žiadaniek MVS a s výpožičným protokolom. Pokiaľ Vaša organizácia žiada MVS od knižnice, ktorá má E-mailovú adresu, systém automaticky ponúkne odoslanie žiadanky MVS formou E-mailu. Okrem tejto základnej funkcie dovoľuje modul EMVS veľmi jednoducho zjednodušiť a zlacniť posielanie oznámení o rezervovanom dokumente, či o upomienke. Podmienkou je zaradenie E-mailovej adresy čitateľa alebo organizácie do adresára. Pokiaľ čitateľ vlastní mobilný telefón s možnosťou prijímania SMS, je možné, aby si zriadil E-mailovú adresu a informácie o rezerváciách alebo o upomienkach dostával priamo na svoj mobilný telefón. Modul EMVS je možné použiť aj v prípade, pokiaľ má Vaša knižnica pripojenie na Internet cez telefón.


Z39.50 klient

Umožňuje vyhľadávanie vo vzdialených Z39.50 serveroch (tuzemských i zahraničných knižníc) pomocou klienta, ktorý je integrovaný do katalogizácie. Obsahuje možnosť preberania bibliografických záznamov a záznamov autorít do katalogizácie zo vzdialených serverov. V prípade rozšírenej licencie modul obsahuje funkciu “database update”, ktorá umožňuje klientovi odosielanie dát alebo ukladanie záznamov na vzdialenom serveri. Používa sa pri kooperatívnej tvorbe súboru národných autorít v prípade, že sa knižnica chce aktívne zapojiť a pridávať vlastné návrhy nových autorít. Na zabezpečenie funkčnosti klienta je potrebné spoľahlivé pripojenie počítača do internetu, na ktorom je klient nainštalovaný; ochota poskytovateľa internetu alebo správcu siete povoliť komunikáciu smerom von z Vašej organizácie na určitom porte pre určitý vzdialený server.


Z39.50 server

Tento modul zabezpečuje vystavenie fondu Vašej knižnice pomocou celosvetovo používaného komunikačného protokolu. Ostatné knižnice, ktoré majú klienta protokolu Z39.50 potom môžu hľadať a sťahovať záznamy z vášho fondu pre svoje vlastné použitie. Z39.50 server dokáže zaistiť ľahké a plnohodnotné pripojenie Vašej knižnice do Jednotnej informačnej brány (JIB). Server môže bežať výhradne v prostredí Win32 serverov (Windows 2008..).


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz