Udržiavací poplatok knižničného systému Clavius

Definícia udržiavacieho poplatku : Jedná sa o poplatok zaisťujúci podporu vývoja, prevádzku telefónnej a mailovej hotline a záručného servisu knižničného systému Clavius. Len knižnice ktoré majú zaplatený udržiavací poplatok, budú môcť získať prípadné novšie verzie systému Clavius. Každý používateľ má právo sa rozhodnúť, či udržiavací poplatok zaplatí alebo nie. Ak udržiavací poplatok nezaplatíte, v podstate si ho iba odloží, pretože v okamihu, keď bude update nevyhnutný ( nákup nového modulu, významná zmena v legislatíve, okolie s ktorým komunikujete zmení protokol alebo štruktúru posielaných dát a pod. ), bude potrebné dokúpiť udržiavací poplatok aj za roky predchádzajúce, kedy nebol zaplatený. Firma LANius s.r.o. vykonáva od roku 2020 len udržiavací vývoj systému Clavius vrátane opráv prípadných chýb.

Cena udržiavacieho poplatku : Cena je vždy na jeden kalendárny rok a odvodzuje sa ako 8% z cenníkovej ceny systému Clavius. Udržiavací poplatok platí vždy na nasledujúci kalendárny rok. Je možné ho jednorázovo zaplatiť dopredu na niekoľko rokov. Cenu udržiavacieho poplatku ovplyvňuje prechod na SQL verziu systému Clavius. Do ceny udržiavacieho poplatku sa nepremietajú nasledujúce časti (moduly) : Dispečing študovne, detský ONLINE katalóg, TURBO režim a CKPrint - tlač čiarového kódu.

Udržiavací poplatok pri zakúpení systému : Pri bežnom nákupe ( ak v zmluve nie je stanovené inak ) je 5 rokov od zakúpenia prvého modulu systému Clavius udržiavací poplatok nulový. Prechod na SQL verziu systému Clavius nepredlžuje toto obdobie ani nezačína plynúť znovu. Iba prechod na interný formát MARC21 je chápaný ako zakúpenie nových modulov. Niekoľko mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia je používateľ najskôr informovaný mailom o udržiavacom poplatku pre nasledujúci rok a začiatkom šiesteho roku používania systému ( väčšinou vo februári ), je opäť informovaný mailom v podobe kalkulácie presnej výšky poplatku pre obdobie kalendárneho roka.

Termíny vydávania nových verzií : Nové verzie sú k dispozícii priebežne niekoľkokrát ročne po realizácii a overení novinky. Ak však nastanú udalosti, ktoré sa premietajú do fungovania knižničného systému, je nová verzia vydávaná čo najskôr tak, aby knižniciam umožnila rýchlo reagovať na novú situáciu.

Obsah update 2020 : Výpožičný protokol - vylepšenie uzavretí, limity počtu návštevníkov ( súviselo s koronavirom ), kontroly neplatných OP ...

Obsah update 2019 : Náhľad importov v katalogizácii, vylepšení pri zadávaní rezervácií, rodinných väzieb, duplikát účtenky, slovník miest a ich PSČ ...

Obsah update 2018 : Hlavné novinky v kľúčových moduloch sa týkajú smernice EU o ochrane osobných údajov označované ako GDPR.

Inštaláciu nových verzií vykonáva : Niektorý z autorizovaných servisných bodov alebo priamo firma LANius s.r.o., najčastejšie formou vzdialeného prístupu na základe objednávky alebo zmluvy. Pokiaľ si update cez internet robí používateľ sám, tak na vlastné nebezpečenstvo.

Update cez internet : Aplikácia vykonávajúca update kontroluje, či máte na novú verziu nárok, t.j. či je zaplatený update na aktuálny rok. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v samostatnom dokumente.

Súvisiace informácie : Update cez InternetVýpočet ceny udržiavacieho poplatku.

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz