Update knižničného systému Clavius

Definícia update : Ide o možnosť každého legálneho používateľa knižničného systému Clavius využívať aktuálne najnovšiu verziu systému Clavius. Každý používateľ má právo sa rozhodnúť, či si update zakúpi alebo nie. Ak nákup update nezrealizuje, v podstate si ho iba odloží, pretože v okamihu, keď bude update nevyhnutný ( nákup nového modulu, významná zmena v legislatíve, a pod. ), bude potrebné dokúpiť update aj za roky predchádzajúce, kedy nebol zaplatený. Firma LANius s.r.o. systém Clavius neustále zdokonaľuje a vylepšuje, vrátane opráv prípadných chýb. Táto činnosť je finančne náročná a preto sa premieta do ceny update.

Cena update : Cena update na jeden rok sa odvodzuje ako 8% z cenníkovej ceny systému Clavius. Cena update platí vždy na nasledujúci kalendárny rok. Je možné jednorázovo zaplatiť dopredu update na niekoľko rokov. Cenu update ovplyvňuje prechod na SQL verziu systému Clavius. Do ceny update sa nepremietajú časti (moduly) ktorých vývoj bol ukončený : Dispečing študovne, detský ONLINE katalóg, TURBO režim a CKPrint - tlač čiarového kódu.

Update zdarma : Pri bežnom nákupe ( ak v zmluve nie je stanovené inak ) je 5 rokov od zakúpenia prvého modulu systému Clavius update zdarma. Prechod na SQL verziu systému Clavius nepredlžuje toto obdobie ani nezačína plynúť znovu. Iba prechod na interný formát MARC21 je chápaný ako zakúpenie nových modulov. Niekoľko mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia je používateľ najskôr informovaný mailom o možnosti update pre nasledujúci rok a začiatkom šiesteho roku používania systému ( väčšinou vo februári ), kedy už na bezplatný update nemá nárok, je opäť informovaný mailom v podobe kalkulácie presnej výšky poplatku pre obdobie kalendárneho roka.

Termíny update : Nové verzie sú k dispozícii bežne 1-2x ročne v termínoch jún a október. Ak však nastanú udalosti, ktoré sa premietajú do fungovania knižničného systému, je update vydávaný čo najskôr tak, aby knižniciam umožnil rýchlo reagovať na novú situáciu. Ak knižnica požiada, môže byť informovaná mailom o skutočnosti, že bola vydaná nová verzia systému Clavius.

Obsah update 2018 : Hlavné novinky v kľúčových moduloch sa týkají smernice EU o ochrane osobných údajov označované ako GDPR. Ďalšie chystané novinky a obsah predchádzajúcich update uvádza nasledujúca tabuľka :

 Novinky katalogizácie a revízie systému Clavius 
 Novinky výpožičného protokolu Clavius
 Novinky WWW katalógu Clavius 
Novinky a zmeny katalógu Carmen

Podrobnosti o všetkých zmenách a opravách sú uvedené v súboroch s príponou NEW, ktoré sú súčasťou vykonaného update.

Update vykonáva : Niektorý z autorizovaných servisných bodov nebo priamo firma LANius s.r.o., najčastejšie formou vzdialeného prístupu na základe objednávky alebo zmluvy. Pokiaľ si update cez internet robí používateľ sám, tak na vlastné nebezpečenstvo.

Update cez internet : Aplikácia vykonávajúca samotný update kontroluje, či máte na novú verziu nárok, t.j. či je zaplatený update na aktuálny rok. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v samostatnom dokumente.

Súvisiace informácie : Update cez InternetVýpočet ceny update.

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz