Návod k obsluhe Výpožičného protokolu AKS Clavius

Teraz, keď ste spracovali (skatalogizovali) dokumenty, ktoré chcete požičiavať svojim čitateľom, pristúpite k evidencii používateľov knižnice a ich výpožičiek.

EVIDENCIA ČITATEĽOV

Kliknutím na ikonu spustíte Výpožičný protokol. Vo vodorovnom menu kliknete na voľbu Čitatelia a potom na voľbu Vkladanie.
V okne Čitatelia - Vkladanie a oprava údajov kliknutím na známu ikonku Nový vytvoríte kartu nového čitateľa. Do jednotlivých polí vyplníte aspoň základné údaje o čitateľovi – meno, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, príp. kontaktnú adresu. Kliknutím na ikonku tlačiarne aktivujete okno Výber výstupnej zostavy. Tu môžete pre nového čitateľa vytlačiť prihlášku a čitateľský preukaz. Pred uložením údajov (kliknutím na ikonu Nový pre ďalšieho čitateľa nebo kliknutím na tlačítko Koniec pre ukončenie režimu) ponúkne systém možnosť registrovať práve vloženého čitateľa.

VÝPOŽIČNÝ PROCES

On-line režim Výpožičného protokolu sa otvoril hneď po spustení. Hlavné operácie protokolu sa vykonávajú cez vstupné pole, ktoré je umiestnené uprostred spodnej časti obrazovky.
Pri príchode čitateľa načítate snímačom čiarový kód na jeho preukaze. V prípade, ak čitateľ nemá so sebou svoj preukaz, alebo pre čitateľov preukazy vôbec nevydávate, vyvoláte zoznam čitateľov pomocou klávesu F5. Zapísaním niekoľkých začiatočných písmen mena čitateľa nájdete správne meno a klávesom Enter potvrdíte jeho výber.
Načítaním čiarového kódu (príp. F5) zobrazí systém v ľavej časti meno čitateľa a v pravej časti zoznam vypožičaných dokumentov. Ak je to jeho prvá návšteva v registračnom období, ponúkne systém okno Registrácia. Po zaplatení tlačítkom ANO registráciu potvrdíte. Bez potvrdenia registrácie systém čitateľovi žiadny dokument nepožičia.
Vrátenie alebo požičiavanie dokumentov prebieha načítaním ich čiarových kódov. Režim vrátenia alebo požičiavania ponúka systém sám alebo ho môžete zvoliť prepínaním vpravo od vstupného poľa.V ľavom menšom okne sa zobrazuje zoznam čitateľov, ktorí sú práve prítomní v knižnici. Aktívny čitateľ (ten, s ktorým práve pracujete) sa zobrazuje vo fialovom poli nad zoznamom. Je dôležité, aby čitateľ, ktorý si práve požičiava, vracia, alebo rezervuje dokumenty, bol v tomto poli zobrazený. Mnohých chýb sa vyvarujete, ak sa budete držať nasledujúcej rady: Pred každou sériou operácií načítam preukaz príslušného čitateľa. Jednotlivé operácie výpožičného protokolu je možné ovládať pomocou tlačítok v dolnej časti obrazovky (nebo načítaním kódu na Riadiacom tablete, ktorý sa dá vytlačiť: Tlač – Ostatné – Riadiace tablety čiarových kódov). Napr. tlačítkom REZERVÁCIA spustíte režim pomocou, ktorého zarezervujete čitateľovi dokument, o ktorý má záujem, ale ktorý je práve požičaný. Tlačítko INFO vyvolá okno Informácie o čitateľovi.
Po načítaní vypožičaných dokumentov čitateľ z knižnice odchádza. Uloženie čitateľského účtu a odchod vykonáme kliknutím na tlačítko ODCHOD. Tlačítkom TLAČ dáte pokyn nielen k odchodu čitateľa, ale zároveň systém vytlačí zoznam požičaných dokumentov, doplnený prehľadom dnes zaplatených poplatkov.
Ďalším drobným pomocníkom pre ovládanie protokolu je zvislé menu, ktoré vyvoláte kliknutím pravým tlačítkom myši na vypožičanom dokumente …
Ďalšie možnosti Výpožičného protokolu (ďalšie položky vodorovného menu):

VÝPOŽIČKY

Rezervácie
- režim funguje rovnako ako režim Rezervácie vyvolaný priamo z výpožičného protokolu. Rozdiel je iba ten, že rezervujeme čitateľovi, ktorý nie je načítaný vo výpožičnom  protokole – systém ponúkne zoznam čitateľov.
Vracanie
- umožňuje vrátiť (skontrolovať výpožičky) dokumentov bez znalostí čitateľa alebo zrušiť (príp. automaticky posunúť) zadanú rezerváciu.
Informácie
- O čitateľovi – zapísaním čitateľského čísla nebo mena čitateľa získate informácie o čitateľovi buď za určitou dobu nebo za celú históriu používania výpožičného protokolu. Ak kliknete na určitý dokument v zozname a zvolíte tlačítko Info o dokumente v dolnej časti okna, získate históriu požičiavania konkrétneho dokumentu. Kliknutím na ikonku tlačiarne získate možnosť vytvoriť pre čitateľa Zoznam prečítanej literatúry.
- O dokumentoch – zapísaním prírastkového čísla alebo názvu dokumentu získate informácie o dokumentu buď za určitú dobu nebo za celú históriu používania výpožičného protokolu.

Štatistika

- zadajte príslušné časové obdobie. Systém ponúkne niekoľko výstupných zostáv, ktoré obsahujú údaje za zadané období. Pomocou tlačítka Náhľad môžete zistiť, aké možnosti systém ponúka
Nastavenie
- obsahuje ďalšie možnosti lokálneho nastavenia systému

TLAČE

Rezervácie
- ak sa rozhodnete nielen rezervácie v knižnici zaznamenávať, ale aj tlačiť upozornenia, že rezervovaný dokument na čitateľa už čaká
Upomienky
- ak ste v Systém – Nastavenia – Upomienkové schémy nastavili podmienky pre výpočet sankcií za nedodržanie výpožičnej doby, ponúkne systém zoznam čitateľov, ktorým máte možnosť vytlačiť lístok alebo list s upozornením. Tlač upomienky nie je podmienkou pre jej uplatnenie vo výpožičnom protokole.
Podrobnejšie informácie získate v NÁPOVEDI. Obsah nápovedy aktivujete z ľubovoľného miesta výpožičného protokolu stlačením klávesu F1

Niekoľko drobností pre školské knižnice

- namiesto názvu školy vložte názov triedy. Položku premenujete: Systém – Nastavenia – Ďalšie sieťové nastavenia - položku Škola prepíšte na Trieda. Ďalej v Systém – Nastavenia – Voliteľné hodnoty vložte zoznam tried.
- nie je potrebné vkladať adresy. Ak máte zoznam žiakov v elektronickej podobe, môžete ich naimportovať do systému pomocou volieb Systém -Servis dát -Import čitateľov.
- upomienky – podľa tried je možné tlačiť zoznamy upomínaných (Tlač – Ostatné – Zoznam čitateľov s výpožičkami)
- zoznam prečítanej literatúry k maturite (Informácie o čitateľovi – Tlač – Výber výstupnej zostavy)

Základné pravidlá pri spracovávaní tlačených monografií nájdite tu.


Späť na hlavnú stránku Otázky, pripomienky : info@lanius.cz